Gotika a renesance v Polabí: Kostel svatého Havla ve Vykáni


RA_Havel_1

autoři: Mgr. Ondřej Slanina a Mgr. Martin Hůrka

foto: RealArts.cz

   Dnes zahajujeme nový seriál mapující gotické a renesanční stopy v Polabí, a to příběhem kostela svatého Havla ve Vykáni, který jsme pro vás připravili s historikem Martinem Hůrkou.

   Vykáň je obec nacházející se mezi Českým Brodem a Čelákovicemi a kostel svatého Havla je přirozenou dominantou obce. Dosud byla minulost kostela sv. Havla ve Vykáni většinou víceméně stručně nastíněna v několika souhrnných publikacích o sakrálních i světských památkách Polabí či regionu Českobrodska. Za všechny jmenujme publikaci Václava Trnky Kounice a Přerov v Čechách (Trnka, V. 1873: s. 106–110), Posvátná místa království českého a Soupis památek historických a uměleckých Antonína Podlahy (Podlaha, A. 1907a: s. 69; Podlaha, A. 1907b: s. 218–220), ve kterých je vznik kostela kladen do 15. století. Osamoceně se objevila úvaha o renesančním stáří kostela (Rišlink, V. – Jouza, L. 1999: s. 43–44).

RA_Havel_2

   Poněkud se opomíjí datování J. Kurky, jenž ve svých Archidiakonátech (Kurka, J. 1914: s. 59) stavbu zařazuje na konec 13. či počátek 14. století. K obdobnému časovému úseku se na základě podrobného rozboru stavby provedeného v souvislosti s roku 1994 realizovanou opravou stropu a krovu přiklonila E. Vyletová (Vyletová, E. 2000: s. 53–59). Tato i starší autoři mohli při svých rozborech vycházet prakticky pouze z architektonické podoby objektu, neboť písemné prameny z období středověku chybí. První zmínka v pramenech se váže k roku 1511, to už ale kostel stál.

   Architektonicky se jedná o jednolodní obdélnou stavbu s krátkým polygonálně uzavřeným presbytářem a obdélnou kaplí na jižní straně. Hlavní vchod je od severu, v jižní stěně je zazděné raně gotické okno, ostatní okna jsou obdélná, půlkruhově uzavřená. V horní části hladkého západního štítového průčelí je okno s lomeným záklenkem (bezesporu gotického nebo renesančního původu).

RA_Havel_3

   Martin Hůrka již v roce 2012 publikoval článek o změně zasvěcení kostela, ke kterému došlo po třicetileté válce. Tento článek naleznete ve VLASTIVĚDNÝ ZPRAVODAJ POLABÍ, 43 (2012): 4 – 11. Martin Hůrka v archivních pramenech dohledal, že kostel byl původně zasvěcen svatému Jiří a dokládá to Soupisem poddaných podle víry, kde se v roce 1651 objevuje zmínka, že ve Vykáni je kostel svatého Jiří.

   Vykáň byla v držení břevnovského kláštera, stejně jako např. Bříství, Přerov nad Labem, Vestec či později zaniklá ves Mračenice.

   Patrocinium sv. Jiří patří k nejstarším v Čechách. Ochranu tohoto světce má také druhý nejstarší kostel na Pražském hradě postavený otcem sv. Václava Vratislavem I. V hojném počtu se objevuje na raně středověkých hradištích. Jeho největší oblibu zaznamenáváme od konce 12. století a ve vrcholně gotickém období.

RA_Havel_4

   Závěrem lze shrnout, že dle dostupných pramenů je možno současné zasvěcení vykáňského kostela svatému Havlu považovat za novověkou záležitost, která má svůj počátek při podstatné opravě zdejšího chrámu v prvních dvou desetiletích po skončení třicetileté války.

   Kostel sv. Havla byl s celým areálem, zahrnujícím i márnici, zvonici a ohradní zeď, zapsán v roce 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 28235/2-1970.

Použitá literatura:

Emler, J. (ed.) 1881: Decem registra censuum Bohemica, Praha. Emler, J. (ed.) 1886: Libri confirmationum, kniha VII., Praha.

Emler, J. (ed.) 1889: Zlomek inventáře kláštera břevnovského z let 1390–1394, Praha [= Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-historic- ko-jazykozpytná 1888 (vyd. 1889)].

Emler, J. (ed.) 1890: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, část III., Praha.

Emler, J. – Gebauer, J. (ed.) 1893: Fontes rerum Bohemicarum, sv. V (Pulkavova kronika), Praha.

Hrabětová, J. 1998: Památky Nymburska. Soupis nemovitých památek na okrese Nymburk, Poděbrady.

Hůrka, M. 2012: Kostel sv. Havla ve Vykáni a jeho původní zasvěcení svatému Jiří, In: VLASTIVĚDNÝ ZPRAVODAJ POLABÍ, 43,  4 – 11.

Klímová, H. (ed.) 1997: Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Kouřimsko, Praha.

Kurka, J. 1914: Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecese litomyšlská. Místopis církevní do r. 1421, Praha.

Poche, E. 1982: Umělecké památky Čech 4, Praha.

Podlaha, A. 1907a: Posvátná místa království českého. Arcidiecese pražská, díl I., Praha.

Podlaha, A. 1907b: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu českobrodském, Praha.

Rišlink, V. – Jouza, L. 1999: Renesance na Kolínsku. Společnost a kultura v letech 1530–1650, Kolín.

Vyletová, E. 2000: Ke gotické podobě kostela sv. Havla ve Vykáni, Zprávy památkové péče 60, č. 3, s. 53–59.

Přidat komentář