Letošek bude Rokem Adolfa Loose (article is also in English)

Rok Adolfa Loose vyhlásili před pár dny zástupci několika muzejních institucí v Praze, Plzni a Brně. Připomenou stopadesáté jubileum světoznámého architekta. (Scroll down for English)

 

Adolf Loos

Adolf Loos

„Myslím, si, že tato země nemá příliš mnoho skutečně světově známých architektů, kteří zde působili a kteří zde realizovali svá díla. Adolf Loos k těmto architektům nepochybně patří. Hlavní město Praha zakoupilo Müllerovu vilu, nejkrásnější dům Adolf Loose, a svěřilo ho Muzeu hl. m. Prahy. Tehdy se začalo pracovat na přípravě památkové obnovy, která následovala, a po této velice náročné památkové obnově byla Müllerova vila v roce 2000 otevřena pro veřejnost,“ uvedla při zahájení Roku Adolfa Loose ředitelka Muzea hl. města Prahy Zuzana Strnadová. Právě toto muzeum už 25 let spravuje slavnou Müllerovu vilu v pražských Střešovicích.

 

Adolf Loos je autorem okřídlené věty: ,, Ornament je zločin“, kterou odstartoval naprostou revoluci v architektuře a příklon k jiné funkci, než dekoru – funkci.  Právě funkci se měla podřídit i vnější podoba domu – jednoduchost, strohost, nedekorativnost. Müllerova vila je v podstatě jen bíle omítnutá kostka, zasazená do strmého svahu nad silnicí. Pro mnohé současné architekty nedostižný vzor. Typickým prvkem Loosových vil je tzv. Raumplan. Vnitřní prostory jeho domů jsou rozděleny do mezipater, schůdků či a galerií, které plynule navazují na sebe, a to podle funkce jednotlivých místností. Idea je to dobrá, pokud se umí. Loos svou myšlenku zvládl, proto je mistrem. V interiérech jsou invenčně vymyšlené úložné prostory, kuchyně i prostorné koupelny jsou vybaveny nejmodernějšími spotřebiči a místo ornamentů se Loos soustředil na přírodní materiály.

Villa Müller

Villa Müller

Adolf Loos se narodil v roce 1870 v Brně jako syn kameníka. Školy často střídal a dokončil odbornou stavební školu v Liberci. Rozhodl se nepřevzít otcovu firmu a usadil se v hlavním městě Monarchie Vídni. Přátelil se s Oskarem Kokoschkou a Egonem Schielem. Několik let strávil v USA, kde ho oslovila účelnost staveb nového kontinentu. Začal psát články do novin a časopisů, kde vychvaloval americkou architekturu. Jeho návrhy byly na jedné straně velmi ceněny, současně se ale ve vztahu k bohatým klientům projevovala i jeho konfliktní povaha, která je ale architektům typická více, než kterékoli jiné umělecko-technické profesi. Zemřel v roce 1933 v sanatoriu pro duševně nemocné na předměstí Vídně.

Tento článek vznikl díky finančnímu přispění společnosti Tau Seating s.r.o.

English:

Adolf Loos’s Year was announced a few days ago by representatives of several museum institutions in Prague, Pilsen and Brno. They will commemorate the 150th anniversary of the world-famous architect, born in Czech Republic.

Villa Müller interiér/interior

Villa Müller interiér/interior

„I think that this country doesn´t have too many truly world-famous architects who worked and did also their work here in the Czech republic. Adolf Loos belongs to these architects. City of Prague purchased the Villa Müller, the most beautiful house of Adolf Loos and began monument restoration. Villa Müller was opened to the public in 2000, „said the director of the Museum of the Capital City of Prague Zuzana Strnadová at the opening of the Adolf Loos´s Year. This museum has been managing the famous Müller Villa in Prague’s Střešovice for 25 years.

Adolf Loos is author of the famous sentence: „Ornament is a crime“, which initiated a complete revolution in architecture. The function was to conform to the external appearance of the house – simplicity, steepness, undecorativity. In fact, only the white-brick cube of Villa Müller, set on a steep slope above the road, is an unrivaled pattern for many contemporary architects. The typical feature of Loos‘ villas is the so-called Raumplan, the interior of his houses divided into mezzanines, steps or galleries.

Adolf Loos was born in 1870 in Brno as the son of a stone crafter. He often alternated schools and completed a construction school in Liberec. He decided not to take over his father’s company and settled in Vienna. He was friend with Oskar Kokoschka and Egon Schiele. He spent several years in the US, where he appreciated modern and functional building at a new continent. He began writing articles in newspapers and magazines where he praised American architecture. On the one hand, his designs were highly appreciated, but at the same time his conflicting nature manifested itself in complicated relations to wealthy clients, which is more typical for architects than any other artistic and technical professions. He died in 1933 in a sanatorium for the mentally ill in the suburbs of Vienna.

 

Přidat komentář