V Hradci Králové je zajímavá výstava Uprostřed koruny české (Article also in English)

Výstava Uprostřed Koruny české. Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550 naplnila téměř celý interiér nově zrekonstruované secesní výstavní budovy Muzea východních Čech postavené Janem Kotěrou v Hradci Králové. (For English Scroll down)

plakat_uprostred_koruny_cz

Na výstavě jsou artefakty z muzejních institucí regionu Východních Čech, ale i zápůjčky ze zahraničních muzejí. Výstava představuje ucelený pohled na bohatství regionu východních Čech v období od 13. do 16. století. Dosud velice málo prezentovaný fond artefaktů středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu je kurátory zařazen do širších kulturně historických souvislostí střední Evropy.

FOTOGALERIE

Na výstavě je přes 400 exponátů různých oborů – sochy, deskové obrazy, oltáře, knižní malba, archiválie, umělecké řemeslo, archeologické památky a předměty každodennosti středověkého člověka. Nejrozsáhlejší soubor uměleckých děl zapůjčilo Biskupství královéhradecké.

Na výstavě jsou k vidění pozdně středověké chrudimské oltáře, které patří ke skvostům výtvarného umění 16. století. Výjimečně je k vidění i nově zrestaurovaný oltář sv. Kateřiny z kostela sv. Kateřiny v Chrudimi nebo středová deska z oltáře Panny Marie z chrudimského kostela Nanebevzetí Panny Marie od Mistra Královéhradeckého oltáře. Jedním z největších exponátů, který zapůjčila Moravská galerie v Brně je epitaf Markéty, manželky Jana Ratolda, datovaný 1431, jenž je největší dochovaný středověký epitaf v Čechách.

Výstava je přístupná od 7. února 2020 do 28. června 2020 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

PŘEHRÁT AUDIO ČESKÉHO ROZHLASU S KURÁTORKOU

Tento článek finančně podpořila společnost TAU Seating s.r.o.

monstrance_hradec

English Version

Interesting exhibition ,,In the middle of the Czech Crown“ is held in Hradec Kralove

Exhibition In the middle of the Czech Crown. The Gothic and early Renaissance art of East Bohemia 1250-1550 filled almost the entire interior of the newly reconstructed Art Nouveau exhibition building of the Museum of East Bohemia built by Jan Kotera in Hradec Kralove.

FOTOGALLERY

There are artifacts from museum institutions in the East Bohemia region as well as loans from foreign museums. The exhibition presents a comprehensive view of the richness of the East Bohemia region from the 13th to the 16th centuries. The collection of artifacts of medieval and early Renaissance art culture of the East Bohemian region, which has not been presented so far, is curated by the curators in the broader cultural and historical context of Central Europe.

There are over 400 exhibits of various artistic disciplines at the exhibition – sculptures, paintings, altars, book paintings, archival materials, arts&crafts, archaeological monuments and objects of everyday life of medieval man. The largest collection of works of arts was loaned from the Bishopric of Hradec Králové.

muzeum_hradce_kralove

The exhibition features late medieval Chrudim altars, which are among the gems of fine art of the 16th century. Exceptionally, you can also see the newly renovated altar of St. Catherinefrom the church of st. Catherine Church in Chrudim or the central plate from the altar of the Virgin Mary from the Chrudim Church of the Assumption of the Virgin by the Master of the Hradec Králové Altar. One of the largest exhibits borrowed by the Moravian Gallery in Brno is the epitaph of Margaret, wife of Jan Ratold, dated 1431, which is the largest preserved medieval epitaph in Bohemia.

The exhibition is open from 7th February 2020 to 28th June 2020 at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové.

Přidat komentář