Porcelán: Březová (Article is also in English)

Nejstarší česká porcelánka v Březové začala vyrábět porcelán v roce 1812 a brzy doznala velkého věhlasu a pověsti, ostatně vybavila porcelánem i zaoceánský Titanic. (Scroll down for English)

brezova_tovarna

Továrnu Březová založil Sasko-výmarský obchodník Höcke v roce 1803 na základě iniciativy rodiny Greinerů z Durynska. Jejich produkci kameninového nádobí a hlaviček dýmek zpočátku značila podprůměrná kvalita. Změna přišla s prodejem obchodníkovi z Erfurtu J. M. Fischerovi v roce 1811, který začal podnikat s mladým usedlíkem z Březové Reichenbachem, který vystudoval chemii a fyziku.

 

V roce 1812 začala v Březové výroba porcelánu, navzdory skutečnosti, že že zemské privilegium k výrobě bylo získáno z Vídně až v roce 1822. Během těch deseti let se podařilo dosáhnout čistoty a průsvitnosti střepu, která byla všeobecně ceněna stejně jako úroveň dekorace. Výrobky z Březové byly ceněny jako nejlepší český porcelán. V květnu 1829 získal Fischer a Reichenbach pětileté privilegium na způsob přenášení obtisků z kovových desek (dnes měditisk nebo ocelotisk).

 

Váza ručně malovaná, medailony s antickými výjevy, zlato, meandry, palmety. 2.polovina 19.století výška 79 cm Muzeum Karlovy Vary, i. č. PpB 5429

Váza ručně malovaná, medailony s antickými výjevy, zlato, meandry, palmety.
2.polovina 19.století
výška 79 cm
Muzeum Karlovy Vary, i. č. PpB 5429

V porcelánce Březová působili skvělí umělci jako Konrád Ferdinand Quast, Simon Schermer, Štěpán Wabersich, Vilém Volkmar a Kašpar Schumm. Mezi lety 1840 – 1853 vedl malírnu Alois Korb. V roce 1840 Březová začala vyrábět také porcelánovou plastiku. Specifikem byly portrétní busty z bílého nebo kolorovaného biskvitu.

 

detail

detail

Reichenbach v roce 1846 prodal svůj podíl Fischerovi, který firmu ovládal až do roku 1853. Po něm společnost převzal jeho zeť Mieg a továrna značila své výrobky Fischer a Mieg. V desetiletí 1859 – 1869 se továrna snažila modernizovat výrobu při zachování umělecké úrovně produkce. V roce 1868 začal s porcelánkou spolupracovat francouzský výtvarník Carrier, který měl zřízený ateliér v Paříži.

 

Březová si zaregistrovala v Chebu speciální značku s korunkou a zkříženými kladívky a nápisem Titanic. Několik tisíc kusů pro obrovskou loď skončilo na dně oceánu.

 

Monografii o Březové kvalitně zpracovali autoři Chládek a Nová.

 

Váza s vybíraným fondem, malbou dvou portrétů žen a bohatým zlacením. 1840. Uměleckoprůmyslové muzeum Praha

Váza s vybíraným fondem, malbou dvou portrétů žen a bohatým zlacením. 1840. Uměleckoprůmyslové muzeum Praha

Porcelain: Březová (Brezova)

 

The oldest Czech porcelain factory in Březová (Brezova) started producing porcelain in 1812 and soon gained a great fame and reputation, after all, it also equipped Titanic with porcelain.

 

The Březová factory was founded by the Saxon-Weimar merchant Höcke in 1803 on the initiative of the Greiner family. Their production of earthenware and pipe heads was initially marked by below-average quality. The change came with a sale to a merchant from Erfurt, J. M. Fischer, in 1811, who started a business with a young settler from Březová, Mr. Reichenbach, who studied chemistry and physics.

IMG_20200429_092401

Porcelain production began in Březová in 1812, despite the fact that the provincial privilege of production was obtained from Vienna in 1822. During those ten years, the purity and translucency of the shard was achieved, which was generally valued as well as the level of decoration. Products from Březová were valued as the best Czech porcelain at that time. In May 1829, Fischer and Reichenbach received a five-year privilege for the method of transferring decals from metal plates (today copperplate or recess printing).

 

Great artists such as Konrád Ferdinand Quast, Simon Schermer, Štěpán Wabersich, Vilém Volkmar and Kašpar Schumm worked in Březová porcelain. Between 1840 and 1853, Alois Korb led the painting studio. In 1840, Březová also began producing porcelain sculptures. The portrait bust made of white or colored biscuit was a specific product.

 

Šálek s podšálkem, malovaný dekor palmet, 1830, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha

Šálek s podšálkem, malovaný dekor palmet, 1830, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha

Reichenbach sold his share in factory to Fischer in 1846, who controlled the whole company until 1853. After him, the company was taken over by his son-in-law Mieg and the factory marked its products ,,Fischer a Mieg“. In the decade 1859 – 1869, the factory started to modernize production while maintaining the artistic level of production. In 1868, the French artist Carrier, who had an established studio in Paris, began collaborating with the porcelain factory.

 

Březová registered a special mark in city Cheb – a crown with crossed hammers and the inscription Titanic. Several thousand pieces for a legendary huge ship Titanic ended up at the bottom of the ocean.

Přidat komentář